Geodetické služby v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii.

Geodetické práce Mohelnice a okolí.

 


Kompletní služby v oblasti geodézie

 • Geometrické plány
 • Mapové podklady pro projekt
 • Vytyčení stavby
 • Vytyčení pozemku
 • Zaměření skutečného provedení stavby

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

V oblasti inženýrské geodézie provádíme především vytyčení menších stavebních objektů jako jsou rodinné domy, chaty apod. a následně dle potřeby vyhotovíme dokumentaci pro stavební úřad ověřenou úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Pro práce v oblasti katastru nemovitostí se zaměřujeme především na geometrické plány a vytyčení hranice pozemků. Geometrický plán se vyhotovuje především pro tyto účely:

 • Vyznačení obvodu budovy - pro zápis budovy do katastru nemovitostí
 • Změnu obvodu budovy - pro zápis přístavby do katastru nemovitostí
 • Rozdělení pozemku
 • Změnu hranic pozemků
 • Vyznačení věcného břemene na části pozemku - např. věcné břemeno právo vstupu a vjezdu, vedení inženýrské sítě apod.
 • Průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku -  zpřesnění hranic pozemků na základě podpisu dotčených vlastníků

Vytyčení hranice pozemku je vhodné v případě, že vlastnická hranice je v terénu neznatelná. V případě znatelných hranic a pochybnosti o jejich správném průběhu je vhodné nejdříve provést zaměření stávajícího průběhu hranice. Geodet posoudí na základě přesnosti zobrazení katastrální mapy a původních zeměměřičských činností průběh stávající hranice a v případě nesouladu navrhne další postup.

MAPOVÉ PODKLADY PRO PROJEKT

Zaměříme polohopis a výškopis zájmového území pro projekční práce. Výstupem jsou většinou digitální soubory ve formátu dwg, dgn, pdf a seznam souřadnic. Případně po domluvě vyhotovíme dokumentaci dle požadavků objednatele.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Provádíme zaměření realizovaných staveb budov či inženýrských sítí a vyhotovíme geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.

PASPORTY STAVEB

Zajistíme zjednodušenou stavební dokumentaci (pasport) menších staveb.